ALGEMENE VOORWAARDEN RUDY MANDERS INTERIEURWERKEN B.V.
GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BRABANT ONDER NUMMER 17177756 

Artikel 1. DEFINITIES

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van en door Rudy Manders Interieurwerken. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte / opdrachtbevestiging meegezonden en worden op verzoek gratis toegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op www.rudymanders.nl;

2.      Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Rudy Manders Interieurwerken niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Rudy Manders Interieurwerken is bevestigd;

3.     De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Rudy Manders Interieurwerken ter kennis heeft gebracht en Rudy Manders Interieurwerken alsdan onder deze voorwaarden de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

 
Artikel 2. OFFERTES / AANBIEDINGEN

1.       Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Rudy Manders Interieurwerken de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd middels een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Rudy Manders Interieurwerken er vanuit dat de offerte verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2.      Een aanbieding die een termijn bevat kan door Rudy Manders Interieurwerken desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

3.     In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, eigenschappen, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Rudy Manders Interieurwerken niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);

4.     De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, fasen en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

5.     Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

6.     Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;

7.      Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

8.     Op basis van nacalculatie: facturatie op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren / nacalculatie;

9.     Indien de offerte vergezeld gaat met tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Rudy Manders Interieurwerken zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Rudy Manders Interieurwerken. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Rudy Manders Interieurwerken naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Rudy Manders Interieurwerken gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Rudy Manders Interieurwerken gerechtigd een bedrag ad. € 5.000,00 per overtreding in rekening te brengen;

10.   Indien een opdracht uitblijft, heeft Rudy Manders Interieurwerken het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar offerte gestalte te geven bij de wederpartij in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp- en calculatiekosten, tekenkosten, programmeurkosten en administratiekosten.

 
Artikel 3. WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN OVEREENKOMST en MEERWERK?

1.       Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Rudy Manders Interieurwerken de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen waar onder andere is te verstaan de inkoop van de materialen voor de betreffende order c.q. opstarten van de productie daarvoor. Een opdracht zal mede geacht worden te zijn gegeven door toezending of afgifte van gegevens of zaken aan de hand waarvan de werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 kunnen worden verricht. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Rudy Manders Interieurwerken en deze algemene voorwaarden;

2.      Indien – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;

3.     Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden zullen door Rudy Manders Interieurwerken als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon.


Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1.       Rudy Manders Interieurwerken zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Voor zover noodzakelijk zal Rudy Manders Interieurwerken de wederpartij tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De wederpartij zorgt ervoor dat Rudy Manders Interieurwerken tijdig kan beschikken over:

2.      De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). Wanneer de wederpartij aan Rudy Manders Interieurwerken de opdracht geeft tot het aanvragen van een bouwvergunning zal Rudy Manders Interieurwerken deze aanvraag (laten) uitvoeren en is de wederpartij de overeengekomen kosten verschuldigd ongeacht of de vergunning wel of niet verleend wordt. De legeskosten zijn voor rekening van de wederpartij;

3.     (Toegang tot) het gebouw waar het werk moet worden uitgevoerd (werklocatie). De werklocatie dient bij aanvang werk klaar en schoon te zijn. Mocht Rudy Manders Interieurwerken bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Rudy Manders Interieurwerken gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;

4.     Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;

5.     Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

6.     De door Rudy Manders Interieurwerken benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

7.      Tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen; Tevens dient wederpartij ervoor te zorgen dat:

8.     Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage / installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

9.     Door onvoorziene omstandigheden dient de wederpartij rekening te houden met afwijkingen in de hoeveelheid, maatverschillen en overige ondergeschikte wijzigingen. Deze wijzigingen/aanpassingen tijdens de uitvoering door Rudy Manders Interieurwerken in details en afmetingen van details, mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische, esthetische en/of praktische aard zijn;

10.   Rudy Manders Interieurwerken is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Rudy Manders Interieurwerken (artikel 7:404 BW);

11.     Bij het aantreffen van asbest wordt het werk stilgelegd en zal de wederpartij zorg dragen voor afvoer;

12.    De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rudy Manders Interieurwerken aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project tijdig aan Rudy Manders Interieurwerken worden verstrekt;

13.   Indien is overeengekomen dat een project in fasen zal worden uitgevoerd kan Rudy Manders Interieurwerken de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Rudy Manders Interieurwerken gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden op te schorten.


Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

1.       De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen oplevering van de werkzaamheden een dienst, advies of andersluidende opdracht welke dient te zijn afgerond, geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van een genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Rudy Manders Interieurwerken schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2.      De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:
– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende 
   omstandigheid, ongeacht of dit Rudy Manders Interieurwerken kan worden toegerekend;
– wederpartij jegens Rudy Manders Interieurwerken tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de
   redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
– wederpartij Rudy Manders Interieurwerken niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de
   wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking
   te stellen.


Artikel 6. OPNEMING /OPLEVEREN EN GOEDKEURING

1.       Opneming/oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming/oplevering vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Rudy Manders Interieurwerken en strekt ertoe, te constateren of Rudy Manders Interieurwerken aan zijn verplichtingen uit hoofde van de bestaande overeenkomst heeft voldaan;

2.      Nadat het werk is opgeleverd, wordt door de wederpartij aan Rudy Manders Interieurwerken binnen vijf dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het eerste geval met vermelding van de eventueel aanwezige kleine gebreken, in het laatste geval met vermelding van de gebreken, die de reden voor onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan dient wederpartij een oplevering bon te ondertekenen;

3.     Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

4.     Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.


Artikel 7. PRIJZEN

1.       Alle prijsopgaven en de prijzen die Rudy Manders Interieurwerken in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2.      Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Rudy Manders Interieurwerken gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;


Artikel 8. BETALING en FACTURATIE

1.       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
2. Facturatie kan geschieden op basis van een voorschotfactuur, eventueel met tussenfactuur en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;

2.      De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;

4. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist,
    ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

5. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Rudy Manders Interieurwerken alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande
    bedrag van 1.0% per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

6.     Na overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;

7.      In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);

8.     Alle door Rudy Manders Interieurwerken gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.


Artikel 9. ANNULEREN

1.       In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van het project zijn alle door Rudy Manders Interieurwerken ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Rudy Manders Interieurwerken ten gevolge van de annulering geleden schade;

2.      Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

 
Artikel 10. INTELECTUEEL EIGENDOM en VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

1.       Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor vorderingen tot betaling van alle door Rudy Manders Interieurwerken aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken of producties en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten;

2.      Rudy Manders Interieurwerken behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door hem geleverde zaken voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat Rudy Manders Interieurwerken ter zake rechthebbende is;

3.     Het eigendom van door Rudy Manders Interieurwerken verstrekte ideeën, offertes, concepten en/of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Rudy Manders Interieurwerken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Rudy Manders Interieurwerken hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Rudy Manders Interieurwerken gerechtigd een boete van € 5.000,00 per overtreding in rekening te brengen;

4.     Rudy Manders Interieurwerken is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel zijn eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Rudy Manders Interieurwerken voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;

5.     Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Rudy Manders Interieurwerken te leveren. Hij is eveneens verplicht Rudy Manders Interieurwerken op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Rudy Manders Interieurwerken om dit pandrecht tot stand te brengen.

 
Artikel 11. KLACHTEN (RECLAMEREN) en GARANTIE

1.       Rudy Manders Interieurwerken garandeert dat alle door Rudy Manders Interieurwerken geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Rudy Manders Interieurwerken garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

2.      Indien door de wederpartij wordt geconstateerd dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate in negatieve zin afwijkt van wat overeengekomen is, dan dient de wederpartij Rudy Manders Interieurwerken binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Rudy Manders Interieurwerken. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Rudy Manders Interieurwerken onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;

3.     De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Rudy Manders Interieurwerken in staat is adequaat te reageren. Rudy Manders Interieurwerken zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;

4.     Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat tenminste:
– Een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking;
– Een redelijke termijn waarbinnen Rudy Manders Interieurwerken de geconstateerde afwijking dient te herstellen;

5.     Indien de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de wederpartij vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden;

6.     Reclameren is niet mogelijk indien:
– De geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;
– De geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt,
   opgeslagen of vervoerd;
– De schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en
   adviezen van Rudy Manders Interieurwerken;
– Wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Rudy Manders Interieurwerken (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
– Zonder schriftelijke toestemming van Rudy Manders Interieurwerken door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.

 

Artikel 12. OPSCHORTING VAN WERKZAAMHEDEN EN

ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

1.       Rudy Manders Interieurwerken is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:
– Wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;
– Er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of
   gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;
– Het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;
– Een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

Rudy Manders Interieurwerken hoeft dan geenschadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim;

2.      Voorts is Rudy Manders Interieurwerken bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk – of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rudy Manders Interieurwerken op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Rudy Manders Interieurwerken de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4.     Rudy Manders Interieurwerken behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 13. KEURING en RISICO OVERGANG

1.       Wederpartij is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Rudy Manders Interieurwerken in goede staat heeft ontvangen;

2.      Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

 
Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

1.       Rudy Manders Interieurwerken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rudy Manders Interieurwerken is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens;

2.      Rudy Manders Interieurwerken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Rudy Manders Interieurwerken of leidinggevende ondergeschikten. Indien bepaalde onderdelen van het project, waaronder constructieve en installatieve adviezen door externe derden deskundigen worden vervuld, is Rudy Manders Interieurwerken voor deze adviezen nimmer aansprakelijk;

3.     De aansprakelijkheid van Rudy Manders Interieurwerken voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Rudy Manders Interieurwerken in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Rudy Manders Interieurwerken om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4.     De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Rudy Manders Interieurwerken daarvan niet schriftelijk in kennis stelt.

5.     Wederpartij dient Rudy Manders Interieurwerken altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

6.     Rudy Manders Interieurwerken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

7.      Bij het meten van oppervlakten ligt de voorkeur dat de maatvoering wordt verricht door Rudy Manders Interieurwerken. Indien de wederpartij zelf meet of een tekening aanlevert, komt het risico van vergissingen en/of onjuistheden voor rekening van de wederpartij.

 
Artikel 15. OVERMACHT

1.       Ingeval van overmacht is Rudy Manders Interieurwerken gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn;

2.      Onder “overmacht” aan de zijde van Rudy Manders Interieurwerken wordt verstaan: elke omstandigheid, waarmee Rudy Manders Interieurwerken tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Rudy Manders Interieurwerken, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;

3.     Rudy Manders Interieurwerken kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Rudy Manders Interieurwerken.

 
Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

1.       Rudy Manders Interieurwerken ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;

2.      Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3.     Rudy Manders Interieurwerken bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;

4.     Rudy Manders Interieurwerken verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Rudy Manders Interieurwerken wettelijk verplicht is te bewaren. Rudy Manders Interieurwerken is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

5.     De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Rudy Manders Interieurwerken wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Rudy Manders Interieurwerken is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
– Het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
– Het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Rudy Manders Interieurwerken. Rudy Manders Interieurwerken mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

6.     Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 17. WAT WANNEER ÉÉN BEPALING NIET ZOU

KLOPPEN (PARTIËLE NIETIGHEID)?
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 
Artikel 18. NEDERLANDS RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1.       De vestigingsplaats van Rudy Manders Interieurwerken is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Rudy Manders Interieurwerken moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2.      Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Rudy Manders Interieurwerken is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

3.     Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Rudy Manders Interieurwerken gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

4.     Deze algemene voorwaarden zijn in maart 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.